PUUTAVARA /Sahatavara

Sahatavara
48 x 73 mm mitallistettu -€ / m

 

Sahatavara
47x100 mm vajaasärmä 2,50 € /  m
Sahatavara
22x100 mm       vajaasärmä 1,30 € /  m
ERIKOISERÄ
22x100 mm       vajaasärmä   1,00 € /  m
Sahatavara
25x100 mm       vajaasärmä  1,29 € /  m
Sahatavara
32x100 mm       vajaasärmä 2,00 € /  m
Sahatavara
48x148 mm Sahattu 3,50€ / m