PUUTAVARA /Sahatavara

Sahatavara
48 x 73 mm mitallistettu 1,00€ / m

Sahatavara
48x98 mm mitallistettu  1,37 € /  m

Sahatavara
48x123 mm mitallistettu  1,70 € /  m

Sahatavara
50x150 mm Sahattu 2,05€ / m
Sahatavara
50x175 mm Sahattu 2,40€/ m
Sahatavara
50x200 mm Sahattu 2,75€ / m
Sahatavara
22x100 mm Sahattu vajaasärmä 0,57€/m
Sahatavara
 22x100 mm Sahattu täyssärmä 0,68€/m